Regulamin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń na wydarzenia organizowane przez Institute of Nonverbal Communication Diana Nowek (dalej zwany INC), z siedzibą w Austrii, 1110 Wiedeń, Mailergasse 5/3, o numerze UID (VAT EU): ATU74775004
 2. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z INC.
 3. Wypełnienie i wysłanie przez Zamawiającego do INC formularza zgłoszenia dostępnego na stronach INC lub wysłanie zgłoszenia drogą mailową stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a INC i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązanie wynikające z niniejszego regulaminu. Warunki umowy dodatkowo precyzuje oferta, przedstawiona na stronie internetowej IKN, na podstawie której Zgłaszający podejmuje decyzję o zgłoszeniu.
 4. Po przesłaniu przez zamawiającego formularza zgłoszeniowego Zgłaszającemu wydarzania zostanie wysłana wiadomość email na adres wskazany w formularzu jako kontaktowy zawierająca oficjalne potwierdzenie uczestnictwa, wszelkie niezbędne informacje organizacyjne oraz informacje o płatności.
 5. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić do 7 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa przez formularz lub drogą mailową, ale nie później niż do dnia rozpoczęcia się wydarzenia. Wpłaty należy dokonać na konto INC Raiffeisen Bank
  IBAN: AT04 3840 2000 0003 3282, Swift/BIC: RZSTAT2G402, przelewem bankowym lub poprzez szybkie płatności online, wskazane również w oficjalnym potwierdzeniu uczestnictwa .
 6. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty 100 % wartości zamówienia.
 7. W przypadku braku uczestnictwa w wydarzeniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej w terminie wynikającym z pkt. 6 niniejszego regulaminu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 8. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w wydarzeniu. Obowiązkowe jest przesłanie pisemnej rezygnacji z udziału.
 9. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 10. INC zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia wydarzenia oraz jego Odwołania.
 11. Odwołanie wydarzenia przez INC powoduje zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego lub możliwość jej wykorzystania na inne wydarzenie. Wymagane jest pisemne wskazanie konta do przelewu bankowego i przesłanie do INC.