Analiza wiarygodności

Audyty behawioralne

Prześlij materiał audio, video lub tekst

Przeprowadzamy analizy zachowania niewerbalnego, analizy lingwistyczne, oceniamy poziom wiarygodności zachowania oraz wypowiedzi oraz oznaczamy stosowane manipulacje.

Dokonaj wyboru analizy

Pełna analiza wiarygodności opiera się o analizę zarówno mowy ciała, ekspresji, głosu oraz stosowanego języka. Jednak czasem materiał na to nie pozwala. Np. mamy widoczne tylko zachowanie bez dźwięku lub posiadamy tylko plik audio lub sam tekst.

Niezależni profilerzy behawioralni przeprowadzą analizę

Każdą pełną analizę wiarygodności przeprowadza dwóch profilerów, niezależnie od siebie. Następnie wyniki są porównywane, aby mieć pewność, że analizy są spójne i nie zostały zniekształcone przez subiektywne błędy poznawcze.

W przypadku analizy lingwistycznej stosujemy metody SCAN, SVA, SA oraz tzw. metody FBI.

UWAGA! Samo zachowanie niewerbalne nie pozwala na ocenę wiarygodności, jedynie ocenę spójności. Do oceny wiarygodności niezbędne są wypowiedziane słowa i reakcje werbalne.

Umów się na konsultację online lub na żywo

OFEROWANE ANALIZY WIARYGODNOŚCI

  • Lokalizacja: Online
  • Cena: 250 zł / 1 h pracy profilera (do godzin pracy wlicza się czas trwania materiału video/online)
  • Rozliczenie dla firm: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Analiza zachowania kandydata do pracy pod kątem oceny wiarygodności

Przeprowadzasz kluczowy proces rekrutacyjny lub jest to jeden z ostatnich etapów rekrutacji na ważne stanowisko? Chcesz zasięgnąć opinii zewnętrznego obserwatora na temat zachowania lub potencjalnych cech kandydata podczas rozmowy? Możliwa analiza nagrania lub obecność na spotkaniu.

Analiza wiarygodności materiałów video 

Posiadasz nagranie z osobą, której zachowanie chcesz przeanalizować pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczerości? Analiza przeprowadzana jest z pomocą technologii typu „lie detector”, która ocenia wiele wskaźników behawioralnych jednocześnie.

Analiza wiarygodności tekstów pisanych i mówionych 

Posiadasz nagranie audio/ video lub spisaną treść rozmowy i zeznania, które chcesz przenalizować pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczerości? Zapraszam do przesłania materiału w celu przeprowadzenia analizy lingwistycznej wiarygodności wypowiedzi.

Analiza przydatności wykorzystania technologii biosensorycznych w projektach

Planujesz wprowadzenie technologii rozpoznawania emocji w swojej firmie lub projekcie? Chcesz najpierw ocenić szanse i zagrożenia takiego wdrożenia lub porównać produkty na rynku? Pomogę Ci na tym etapie.

Analiza odbioru społecznego i percepcji wyglądu

Chcesz dowiedzieć się, jakie robisz pierwsze wrażenie na ludziach? W związku z twoim zawodem pojawiła się potrzeba analizy twojego wizerunku, zdjęcia lub wystąpienia na video? Chcesz dokonać analizy wizerunku pod kątem oceny sympatii, zaufania czy kompetencji? Przeprowadzenie badania odbioru społecznego może objąć wybraną grupę społeczną pod kątem wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia.

Audyt i analiza komunikacji w zespole

W twoim zespole często dochodzi do konfliktów lub zespół jest niezgrany a przez to mniej skuteczny? Zauważyłeś, że dochodzi do nieporozumień lub szumów komunikacyjnych pomiędzy pracownikami lub zespołami projektowymi? Przeprowadzony audyt stylów komunikacji pracowników pozwoli zdiagnozować zachowania i punkty zapalne oraz obszary do poprawy.