START V EDYCJI w PAŹDZIERNIKU 2023.

Dodanie tego produktu do koszyka umożliwia opłacenie Akademii w 5 ratach po 1100 zł.
Koszt całego kursu w systemie ratalnym to 5500 zł brutto.

Raty należy opłacać do 5 dnia każdego miesiąca

 • 1 rata w celu rezerwacji miejsca
 • 2 rata do 5 października 2023
 • 3 rata do 5 listopada 2023
 • 4 rata do 5 grudnia 2023
 • 5 rata do 5 stycznia 2024

W komentarzu do zamówienie napisz, którą ratę opłacasz.

Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin 

Kupując kurs w systemie ratalnym, oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz poniższą UMOWĘ.

 

 

UMOWA O WARUNKACH UCZESTNICTWA W KURSIE ONLINE

„AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO” V Edycja

w semestrze zimowym 2023/24

 

zawarta w dniu płatności za kurs (lub pierwszej płatności ratalnej) pomiędzy Institute of Nonverbal Communication, z siedzibą w Austrii, 8283 Bad Blumau, Bierbaum an der Safen 7/1, o numerze identyfikacji podatkowej VAT EU: ATU74775004, zwanym w dalszej części umowy „INSTYTUTEM”, reprezentowaną przez jej właściciela

DIANĘ LUBANDY

 

a osobą, która zakupiła kurs „Akadamia Profilowania Behawioralnego” oraz została zapisana na listę uczestników i uzyskała dostęp do platformy kursowej, będącej właśnością Diany LUBANDY

zwaną/ym w dalszej części umowy „UCZESTNIKIEM”.

 

PRZEDMIOT UMOWY

 • 1

Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i odpłatności za udział w kursie:

Akademia Profilowania Behawioralnego, odbywającego się w terminie od 1 października 2023 r. do 30 marca 2024 r., składającego się z 12 jednostek lekcyjnych, w systemie nauczania online (zdalnym).

 

OBOWIĄZKI STRON

 • 2
 1. Do obowiązków Instytutu należy:
  1. przygotowanie szczegółowego programu kursu,
  2. opieka merytoryczna oraz dydaktyczna w trakcie trwania kursu
  3. opracowanie materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy treningowych i umieszczenie ich na platformie kursowej w formie e-learningu
  4. przeprowadzenie zajęć zgodnie z przedstawionym wcześniej programem, dostępnym na stronie www.diananowek.com oraz przesłanym elektronicznie Uczestnikowi przed rozpoczęciem zajęć,
  5. wystawienie zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestników szkolenia, którzy spełnili warunki ukończenie kursu, zawartych w ofercie na stronie www.diananowek.com,
  6. przygotowanie i moderacja grupy zamkniętej na Facebooku,
  7. poszanowanie prywatności Uczestnika i zachowanie poufności informacji uzyskanych w trakcie trwania kursu.

 

 1. Do obowiązków Uczestnika należy:
  1. dokonanie opłaty za kurs, o której mowa w §3,
  2. zapoznanie się z programem,
  3. zapoznanie się z warunkami zaliczenia kursu,
  4. zapoznanie się z warunkami uzyskania dyplomu
  5. czynne uczestniczenie w zajęciach i przystępowanie do wszystkich egzaminów i zaliczeń wynikających z planu i programu przedstawionego na pierwszych zajęciach,
  6. informowanie prowadzącego kurs o ewentualnych nieobecnościach,
  7. zapewnienie dostępu do sprawnego komputera, stabilnego łącza internetowego oraz do kamery i mikrofonu na czas trwania zajęć online,
  8. poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Instytutu oraz Diany Nowek.
  9. Nie udostępnianie kursu oraz dostępu do platformy osobom trzecim, które nie opłaciły kursu oraz nie kopiowanie materiałów bez zgody Diany Nowek.

 

OPŁATY

 • 3
 1. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłaty za kurs online.
 2. Opłatę za naukę należy uiścić*:
  1. jednorazowo w wysokości 5499 zł i terminie do 31 września 2023 r. (lub do momentu wyczerpania miejsc). Opłatę można wnieść poprzez płatność online PayU w sklepie diananowek.com lub poprzez płatność przelewem na podstawie faktury VAT.

Dane do przelewu dla firm na podstawie wcześniej wystawionej przez Instytut faktury: Diana Lubandy, Raiffeisen Bank

IBAN: AT04 3840 2000 0003 3282, Swift/BIC: RZSTAT2G402

lub

 1. ratalnie, gdzie:

− I ratę w wysokości 1110 zł wnieść należy w celu zarezerwowania uczestnictwa w kursie

− II ratę w wysokości 1100 zł wnieść należy w terminie do 5 październia 2023r.

− III ratę w wysokości 1100 zł wnieść należy w terminie do 5 listopada 2023 r.

− IV ratę w wysokości 1100 zł wnieść należy w terminie do 5 grudnia 2023 r.

− V ratę w wysokości 1100 zł wnieść należy w terminie do 5 stycznia 2024 r.

 

Płatność ratalna odbywa się:

1/ online przez PayU w sklepie diananowek.com

Link do strony płatności: https://www.diananowek.com/pl/produkt/platnosc-ratalna-akademia-profilowania-behawioralnego-iv

2/ przelewem na konto:  Diana Lubandy, Raiffeisen Bank

IBAN: AT04 3840 2000 0003 3282, Swift/BIC: RZSTAT2G402

z dopiskiem „Akademia 2023, Imię i nazwisko Uczestnika, numer raty”

 

 1. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym Instytutu.
 2. Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, skutkuje naliczeniem przez Instytut odsetek ustawowych od zaległej kwoty. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat Instytut może nie dopuścić Uczestnika do udziału w zajęciach online, a w przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym przez siebie terminie – skreślić go z listy Uczestników.
 3. Każdorazowe opóźnienie w dokonaniu opłaty lub jej części, albo wniesienie jej w niepełnej kwocie, skutkuje zablokowaniem dostępu do platformy e-learningowej. Odblokowanie dostępu do platformy e-learningowej może nastąpić po uiszczeniu zaległej opłaty i przesłaniu pisemnej prośby o odblokowanie dostępu.
 4. Skreślenie z listy Uczestników zgodnie z Regulaminem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych opłat.
 5. Na wniosek Uczestnika Instytut wystawia fakturę na zasadach wynikających z przepisów podatkowych.

 

REZYGNACJA i ODWOŁANIE

 • 4
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie do 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, Uczestnik otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie oznacza brak zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. W przypadku gdy brak możliwości uczestnictwa wynika z przyczyn niezależnych od Uczestnika (długotrwała choroba), wniosek o zwrot części wpłaconych środków jest rozpatrywany indywidualnie.

 

W tym przypadku Instytut dokona zwrotu części uiszczonej opłaty w wysokości ustalonej na podstawie liczby godzin zajęć lekcyjnych, które od dnia rezygnacji pozostały do zakończenia kursu, pomniejszonej o wydatki poniesione przez Instytut na pokrycie kosztów zakupionych dla Uczestnika pomocy dydaktycznych (np. testów).

 1. Zwrot opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
 2. W przypadku nieuruchomienia i odwołania kursu online, osobom które opłaciły kurs, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o nieuruchamianiu kursu, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu.
 3. Instytut zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie oraz zmian dat spotkań w wyjątkowych okolicznościach oraz za zgodą uczestników.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian personalnych w kadrze trenerskiej w trakcie trwania Akademii.
 5. Wszelkie zmiany w programie, harmonogramie, kadrze trenerskiej zostaną zakomunikowane na zajęciach online lub drogą mailową.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 5
 1. Umowa niniejsza jest dla Instytutu umową starannego działania.
 2. Instytut ponosi odpowiedzialność za to, że kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeniem w przedmiocie szkolenia.
 3. Instytut gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć.
 4. Instytut zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych związanych z niniejszą Umową, a także informacji o Uczestniku uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, chyba że są to informacje i dane publiczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 6
 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego
 2. Rozpoczynając kur na platformie kursowe uczestnik oświadcza, że zapoznał się niniejszą umową, z ofertą Akademii Profilowania Behawioralnego oraz Regulaminem i Polityką Prywatności zaprezentowanymi i dostępnymi na stronie diananowek.com
 3. Umowa została zawarta na czas trwania kursu online w semestrze zimowym 2022/23.
 4. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
 5. Spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy, a nie rozwiązane przez Strony na drodze polubownej będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Instytutu.
 6. Adresem mailowym do korespondencji w sprawach związanych z umową i jej zmianami jest: akademia@diananowek.com

 

 

Uczestnik                                                    Institute of Nonverbal Communication

……………………………….                                              ………………………………………….

(podpis)                                                                              (podpis)